มอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558

วันที่ 29 กันยายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 434 ครั้ง

นายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ท่าน ได้แก่1.นายอดิศักดิ์  สัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) 2.นายสุรชัย  คิวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  3.นางวนิดา  รุ่งแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕  4.นางวรรณี  นนทวิโรฒ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕  5.นางอุบล  พัคค์สุนทร  ครูโรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 6.นางยุพิน  ไกรเกตุ  ครูโรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) 7.นางสาวทวีศรี  เจริญจิต  ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ 8.นายบันลือศักดิ์ วุฒิ  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง 9.นางวนิดา  จิตจง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 10.นางสาวจิตติมา  ภู่ผกาพันธ์พงษ์  คนงาน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail