ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 15 กันยายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

          เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558  ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ  ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระได้แก่ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สำนักการช่าง)จำนวน 10,843,000 บาท, ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) (สำนักการศึกษา) จำนวน 1,219,000 บาท, ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (สำนักการศึกษา) จำนวน 10,772,000 บาท, ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (สำนักการศึกษา) จำนวน 5,599,000 บาท และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ในวาระที่ 1) (กองวิชาการและแผนงาน) ตลอดการประชุมสภาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail