โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 3

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขตพัฒนาชุมชนที่ 3 ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐานในเชิงรุกแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปัญหาของชุมชนแต่ล่ะแห่ง เพื่อร่วมหาแนวทางมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีการให้บริการจากหน่วยงานภายในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาทิ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอกมาร่วมให้บริการประชาชน อาทิ นิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กศน.บริการนวดแผนไทย บริษัทมาสด้า กรุ๊ป ตรวจเช็คเครื่องยนต์ บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่าง และตาปีแฮร์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

โดยมี นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานคณะกรรมการชุมชน ที่เข้าร่วมบริการประชาชน

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการชุมชนหนองบัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558