โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 3

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เขตพัฒนาชุมชนที่ 3 ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐานในเชิงรุกแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปัญหาของชุมชนแต่ล่ะแห่ง เพื่อร่วมหาแนวทางมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีการให้บริการจากหน่วยงานภายในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาทิ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอกมาร่วมให้บริการประชาชน อาทิ นิทรรศการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กศน.บริการนวดแผนไทย บริษัทมาสด้า กรุ๊ป ตรวจเช็คเครื่องยนต์ บริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่าง และตาปีแฮร์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

โดยมี นายทรงยศ  ยอดดนตรี  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานคณะกรรมการชุมชน ที่เข้าร่วมบริการประชาชน

ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการชุมชนหนองบัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail