วันแม่แห่งชาติในชุมชน ประจำปี 2558

                เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และเป็นวันแม่แห่งชาติ  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาติในชุมชน ประจำปี 2558 หลักสูตร “การแบ่งปัน ความสุข ครอบครัวสู่สังคม” เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น เพื่อเชิดชูแม่ดีเด่นในชุมชน รวมจำนวน 58 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.แม่ผู้เป็นเกษตรกร จำนวน 2 คน 2.แม่ของผู้เสียสละ จำนวน 4 คน 3.แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 17 คน 4.แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร จำนวน 26 คน 5.แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 9 คน  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล และครอบครัวผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ ห้องศรีวิชัย BC โรงแรมวังใต้