ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม

ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1 ประจำปี  2558  เมื่อวันที่  13  –  14  สิงหาคม  2558  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และประธานสภาเทศบาลฯ  ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดำเนินการรับคำเสนอแปรญัตติจากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ระหว่างวันที่  15 – 21  สิงหาคม  2558  และพิจารณาแปรคำแปรญัตติ  ระหว่างวันที่  24 – 25  สิงหาคม  2558

ซึ่งมีระเบียบวาระได้แก่  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  13 – 14  สิงหาคม  2558  และ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ในวาระที่  2  และวาระที่  3 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ชั้น  2  ในวันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  2558

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail