ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายประเสริฐ  ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้น  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ  ได้แก่  การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ญัตติขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำและบริหารโครงการหนี้,และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดการประชุมสภาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail