ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายประเสริฐ  ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้น  สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ  ได้แก่  การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, ญัตติขออนุมัติกู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำและบริหารโครงการหนี้,และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดการประชุมสภาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง