การอบรม โครงการส้วมน่าใช้ ประจำปี 2558

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส้วมน่าใช้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา โรงเรียน สถานที่จำหน่ายเชื้อเพลิง ตลาดสด และหน่วยงานราชการ ได้เห็นความสำคัญของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตราฐาน มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และช่วยผลักดันให้ส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ลดการระบาดของโรค และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจาก โรงเรียน สถานที่จำหน่ายเชื้อเพลิง ตลาดสด และหน่วยงานราชการรวมทั้งสิ้น 150 คนและนอกจากนี้ได้มอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเมืองสีเขียว ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมวังใต้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail