เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับมอบเตียผู้ป่วย 5 เตียง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกล่าวต้อนรับ อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะ ที่ได้ร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 เตียง รวมมูลค่า 75,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้าน โดย นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง และทั้งนี้ทางอาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มูลค่า 8,618,000 บาท อีกด้วย โดยมี ผู้อำนวยการ คณะหมอ พยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และผู้ร่วมบริจาค เข้าร่วม ณ ตึกโภชนาการ ชั้น4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail