ต้อนรับคณะจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ธนาคารขยะรีไซเคิล ถังขยะหมูกู้โลก เลี้ยงไส้เดือนดิน และผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดย มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทหารค่ายวิภาวดีรังสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมร่วมต้อนรับ ณ ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail