โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 580 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2558 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการเกิดปัญหาต่างๆ อันเนื่องมากจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ฯ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ฯ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ฯ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เครือข่ายอสม. อผส. แกนนำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ และหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ และบรรยายพิเศษจากวิทยากรคุณอรพิมพ์ รักษาผล ทั้งนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่ ถนนวิภาวดี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail