อบรบโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันมหันตภัยมืด ชมรม อสม. ทน.สฎ.

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558   นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรบโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันมหันตภัยมืด

ชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้วันยาเสพติดโลก เป็นวันรณรงค์ให้ความรู้เกิดความทรงจำในการมีส่วนร่วมที่ดี ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail