อบรบโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันมหันตภัยมืด ชมรม อสม. ทน.สฎ.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558   นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรบโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันมหันตภัยมืด

ชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้วันยาเสพติดโลก เป็นวันรณรงค์ให้ความรู้เกิดความทรงจำในการมีส่วนร่วมที่ดี ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี