สำนักการคลังร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง

สำนักการคลังร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักการคลังร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อนำไปสู่แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายดิษฐากร ส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และพนักงานของสำนักการคลังเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail