ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

Download เอกสาร