พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 961 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ ของประเภทสร้างสรรค์ ประเภทสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ โรงเรียนเทศบาล ๕

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail