ประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 และประชุมคณะกรรมาธิการด้านการปฎิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 และประชุมคณะกรรมาธิการด้านการปฎิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล จากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชประภา