ประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง

การประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 และประชุมคณะกรรมาธิการด้านการปฎิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสันนิบาตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 และประชุมคณะกรรมาธิการด้านการปฎิรูปการเมืองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงาน อีกทั้งเพื่อแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล จากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชประภา

 

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail