ชุมชนโพหวายนำร่องยาปลอดภัย

 

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการชุมชนนำร่องยาปลอดภัย โดยกลุ่มยาปลอดภัย ชุมชนโพหวาย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมขึ้นเพื่อ

สร้างความปลอดภัยและการรู้เท่าทันการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ อสม.ในชุมชนโพหวาย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มยาปลอดภัยชุมชนโพหวายได้รับความรู้จากงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม และงานสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า “ยามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ ตัวแทนประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรัง แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว และอสม.ชุมชนโพหวาย ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาพร้อมวิทยากรให้ความรู้เรื่องร้านชำมาตรฐาน สินค้าคุณภาพชุมชนปลอดภัย และสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเคปาร์ค