ชุมชนโพหวายนำร่องยาปลอดภัย

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง

 

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการชุมชนนำร่องยาปลอดภัย โดยกลุ่มยาปลอดภัย ชุมชนโพหวาย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมขึ้นเพื่อ

สร้างความปลอดภัยและการรู้เท่าทันการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ อสม.ในชุมชนโพหวาย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มยาปลอดภัยชุมชนโพหวายได้รับความรู้จากงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม และงานสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า “ยามีคุณอนันต์ แต่มีโทษมหันต์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ ตัวแทนประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรัง แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว และอสม.ชุมชนโพหวาย ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาพร้อมวิทยากรให้ความรู้เรื่องร้านชำมาตรฐาน สินค้าคุณภาพชุมชนปลอดภัย และสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเคปาร์ค

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail