กำหนดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร