เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะ อบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 มีนาคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะอบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป ด้านการบริหารงานจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะอบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป ด้านการบริหารงานจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail