เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะ อบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะอบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป ด้านการบริหารงานจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะอบต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๙๐ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป ด้านการบริหารงานจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี