เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะ เทศบาลตำบลบางระทึก จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหารฝ่ายแผนที่ภาษีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ คณะเทศบาลบางระทึก จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๕ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการแผนที่ภาษี” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารฝ่ายแผนที่ภาษีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ คณะเทศบาลบางระทึก จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๕ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการแผนที่ภาษี” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางระทึกได้ พร้อมสนับสนุนอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ สำหรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องอาหารมณเฑียร