เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะ เทศบาลตำบลบางระทึก จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 มีนาคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้ง

ผู้บริหารฝ่ายแผนที่ภาษีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ คณะเทศบาลบางระทึก จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๕ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการแผนที่ภาษี” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารฝ่ายแผนที่ภาษีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ คณะเทศบาลบางระทึก จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๑๕ คน ศึกษาดูงาน พร้อมมีการบรรยายสรุป “การบริหารจัดการแผนที่ภาษี” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางระทึกได้ พร้อมสนับสนุนอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ สำหรับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องอาหารมณเฑียร

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail