ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ศักยภาพตามบริบททั่วไปของท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ศักยภาพตามบริบททั่วไปของท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมเมือง ตัวแทนกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของแต่ละสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีประชุม ตั้งแต่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail