ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ศักยภาพตามบริบททั่วไปของท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ศักยภาพตามบริบททั่วไปของท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมเมือง ตัวแทนกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของแต่ละสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีประชุม ตั้งแต่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท