ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุวัดโพธิ์นิมิต

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 376 ครั้ง

ชมรมผู้สูงอายุวัดโพธิ์นิมิตตรวจสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประสบการณ์ในการทำงานของชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชมรมผู้สูงอายุวัดโพธิ์นิมิตตรวจสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประสบการณ์ในการทำงานของชุมชน ทั้งนี้มี ชมรมผู้สูงอายุวัดโพธิ์นิมิต พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์นิมิต

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail