โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่าย อาหาร โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุราษฎร์ธานี/ลพบุรี/เลย/กรุงเทพมหานคร/นครปฐม) จึงได้จัดอบรมโครงการนี้ขึ้น ณ ภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี