โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล

วันที่ 23 มกราคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่าย อาหาร โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุราษฎร์ธานี/ลพบุรี/เลย/กรุงเทพมหานคร/นครปฐม) จึงได้จัดอบรมโครงการนี้ขึ้น ณ ภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail