มอบโล่และเกียรติบัตร แด่พ่อดีเด่นในชุมชน เนื่องในวันพ่อ ปี ๒๕๕๗

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนความสุข แด่คุณพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา และมอบโล่แก่พ่อดีเด่นจำนวน ๖๒ คน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนความสุข แด่คุณพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา และมอบโล่แก่พ่อดีเด่นจำนวน ๖๒ คน ตามโครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาติในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗ ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คุณพ่อผู้ที่ทำหน้าที่พ่อที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้บุคคลในครอบครัว ชุมชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมการอภิปรายเรื่อง “พ่อที่สมบูรณ์แบบ” และ “ความสุขของพ่อ” โดยคณะวิทยากรผู้แทนจากศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม การแสดงบทเพลง การแสดงมุทิตาจิต นิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail