กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สร้างความรักและสามัคคี ในการอบรมหลักสูตร “หลอมรวมมวลชน คนนครสุราษฎร์ธานีสร้างชุมชนเข้มแข็งและสุขที่ยั่งยืน” ตามโครงการชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สร้างความรักและสามัคคี ในการอบรมหลักสูตร “หลอมรวมมวลชน คนนครสุราษฎร์ธานีสร้างชุมชนเข้มแข็งและสุขที่ยั่งยืน” ตามโครงการชุมชนเข้มแข็ง โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ณ สนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail