กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน

กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สร้างความรักและสามัคคี ในการอบรมหลักสูตร “หลอมรวมมวลชน คนนครสุราษฎร์ธานีสร้างชุมชนเข้มแข็งและสุขที่ยั่งยืน” ตามโครงการชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กองสวัสดิการสังคมจัดแข่งขันกีฬาเครือข่ายชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สร้างความรักและสามัคคี ในการอบรมหลักสูตร “หลอมรวมมวลชน คนนครสุราษฎร์ธานีสร้างชุมชนเข้มแข็งและสุขที่ยั่งยืน” ตามโครงการชุมชนเข้มแข็ง โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด ณ สนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี