เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเจ้าภาพเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมในการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมในการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โดยได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดระเบียบในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail