เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับแพทย์อาสาให้บริการตรวจรักษาโรค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าต้อนรับ นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ แพทย์อาสาที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรักษาโรคต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าต้อนรับ นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ แพทย์อาสาที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันในวันศุกร์ ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail