อบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและลดความตื่นตระหนกแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในชุมชน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม- ณ ภัตตาคารป๊อบอาย