อบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและลดความตื่นตระหนกแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในชุมชน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม- ณ ภัตตาคารป๊อบอาย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail