ร่วมอวยพรผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ หงส์ทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 523 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของท่าน ผอ.สุชาติ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของท่าน ผอ.สุชาติ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วม ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail