ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานเทศบาลให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

Download เอกสาร