เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี ในงานประเพณีชักพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี ในงานประเพณีชักพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดขบวนเริ่มจากสำนักงานเทศบาลฯ ไปตามถนนสายหลักจนถึงบริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี /นายเอกพจน์ ยอดพินิจ /นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย /นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและนายสันติ นุ้ยเมือง รองประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯวางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมชมกิจกรรมฉลองถ้วยพระราชทานฯ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ประชาชน คณะครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail