กองทุนวันละบาท สาขาชุมชนวัดท่าทอง

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากองทุนสวัสดิการชุมชนวัดท่าทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากองทุน สวัสดิการชุมชนวัดท่าทอง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงสวัสดิการชุมชนนี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงสนับสนุนให้กลุ่ม ชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชน ได้พัฒนาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ระดมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ยกระดับการจัดสวัสดิการที่มีในหมู่คณะกระจายสู่ประชาชนทั่วไป โดยได้จัดทำสวัสดิการชุมชน ๑๐ เรื่องได้แก่ สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา เยาวชนเรียนดี ทุนเปิดเทอม ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนผู้อาวุโสและทุนสุขภาพประชาชนพึ่งตน โดยประธานฯ ปัทมา ฉวมพรหมอินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกช่วยกันดูแลกองทุน และยังมีกิจกรรมขยะแลกไข่ของชุมชนอีกด้วย ณ ศาลาวัดท่าทอง

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail