กองทุนวันละบาท สาขาชุมชนวัดท่าทอง

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากองทุนสวัสดิการชุมชนวัดท่าทอง

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขากองทุน สวัสดิการชุมชนวัดท่าทอง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงสวัสดิการชุมชนนี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงสนับสนุนให้กลุ่ม ชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชน ได้พัฒนาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ระดมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ยกระดับการจัดสวัสดิการที่มีในหมู่คณะกระจายสู่ประชาชนทั่วไป โดยได้จัดทำสวัสดิการชุมชน ๑๐ เรื่องได้แก่ สวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา เยาวชนเรียนดี ทุนเปิดเทอม ทุนผู้ด้อยโอกาส ทุนผู้อาวุโสและทุนสุขภาพประชาชนพึ่งตน โดยประธานฯ ปัทมา ฉวมพรหมอินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกช่วยกันดูแลกองทุน และยังมีกิจกรรมขยะแลกไข่ของชุมชนอีกด้วย ณ ศาลาวัดท่าทอง