โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ยากไร้