โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

วันที่ 16 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 205 ครั้ง

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail