เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระฯ ๕๗

วันที่ 16 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 268 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๓)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail