เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระฯ ๕๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมติดตามจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๓)