เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี นำคณะมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี นำคณะมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น ๑ ใน ๑๕ ศูนย์การเรียนรู้คาร์บอนต่ำ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี