เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี นำคณะมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลหวายเหนียว จ.กาญจนบุรี นำคณะมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการจัดการขยะในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น ๑ ใน ๑๕ ศูนย์การเรียนรู้คาร์บอนต่ำ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail