ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริเวณชุมชนเสรีไทยและชุมชนบ้านบางทอง

วันที่ 1 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 528 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและป้ายในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบางทอง

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและป้ายในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบางทอง  และชุมชนเสรีไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทั้งในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail