ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริเวณชุมชนเสรีไทยและชุมชนบ้านบางทอง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและป้ายในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบางทอง

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและป้ายในบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบางทอง  และชุมชนเสรีไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทั้งในระบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์