มอบเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียง ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียง ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ เตียง ดังนี้ ๑. นายประจวบ วุฒิ อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๓๔/๗ ม.๔ ต.มะขามเตี้ย ๒. นางวันเพ็ญ ยอดดนตรี อายุ ๗๔ ปี บ้านเลขที่ ๙๒ ม.๕ ถ.ตลาดล่าง ต.บางกุ้ง เพื่อเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย “นครสุขภาพ” ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานสุราษฎร์ธานีได้บริจากอุปกรณ์ช่วยเสริม walker ให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ด้วย