มอบเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมนางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียง ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมนางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียง ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๓ เตียง ดังนี้ ๑.นายณัฐภัทร ทองแท่น อายุ ๑๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๒/๔๘ ม.๑ ถนนโฉลกรัฐ ซ.๒๔ ต.บางกุ้ง ๒.นางฟื้น ทองแท้ อายุ ๙๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๓/๒ ม.๒ หมู่บ้านภูมิรินทร์ ต.บางใบไม้ ๓.นายณรงค์ ช่วยสงค์ อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๙๑/๘ ม.๒ ซ.วัดกลางใหม่ ต.มะขามเตี้ย เพื่อเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ตามนโยบาย “นครสุขภาพ”