พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก

วันที่ 8 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก “โครงการป้องกันไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้แก่โรงเรียนที่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาดีเด่น ระดับสถานเลี้ยงเด็ก อนุบาล ระดับอนุบาลขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษา ปวช. เพื่อให้สถานศึกษามีการตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ประกวดคำขวัญจัดบอร์ดให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail