พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่น กิจกรรมผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก “โครงการป้องกันไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้แก่โรงเรียนที่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาดีเด่น ระดับสถานเลี้ยงเด็ก อนุบาล ระดับอนุบาลขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และระดับมัธยมศึกษา ปวช. เพื่อให้สถานศึกษามีการตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ประกวดคำขวัญจัดบอร์ดให้ความรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี