พิธีปิดอบรม อสม. ใหม่และทดแทน รุ่นที่ ๒

วันที่ 11 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดอบรม อสม. ใหม่และทดแทน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เพียงพอต่อการทำงาน

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดอบรม อสม. ใหม่และทดแทน รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เพียงพอต่อการทำงาน สำหรับชุมชนที่มีจำนวนมากขึ้นถึง ๗๐ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธาน อสม.ในชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้มี อสม.ใหม่และทดแทน จำนวน ๑๘๐ คน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสูตรที่สาธารณสุขกำหนด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายสุราษฎร์ธานีและสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จะมีการจัดอบรมอีกครั้ง ณ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail