ปลูกหญ้าแฝก พรุคลองควาย

กองทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการอื่นๆ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กองทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการอื่น ๆ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช. ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายทรงยศ ยอดดนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทั้งนี้มีทหารกองทัพภาคที่ ๔ ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ พรุคลองควาย (หลังสวนหลวง ร.๙)