ปลูกหญ้าแฝก พรุคลองควาย

วันที่ 2 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 420 ครั้ง

กองทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการอื่นๆ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กองทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการอื่น ๆ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช. ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายทรงยศ ยอดดนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทั้งนี้มีทหารกองทัพภาคที่ ๔ ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ พรุคลองควาย (หลังสวนหลวง ร.๙)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail