ประชุมพิจารณาประมาณการ งานประเพณีชักพระฯ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ในการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ในการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดงานถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ทั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี