ประชุมพิจารณาประมาณการ งานประเพณีชักพระฯ

วันที่ 11 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ในการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเพื่อพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ในการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การจัดงานถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย ทั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail