บันทึกเทปรายการ “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการสด “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสร้างพลังคนรุ่นใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาดี

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการสด “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสร้างพลัง คนรุ่นใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาดี มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail