บันทึกเทปรายการ “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษา

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการสด “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสร้างพลังคนรุ่นใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาดี

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการสด “NBT วันนี้” ตอน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับภารกิจด้านการศึกษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสร้างพลัง คนรุ่นใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีการศึกษาดี มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา