เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับมอบโล่โรงเรียน อสม.เมืองคนดี ๑

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับมอบโล่โรงเรียนอสม.เมืองคนดี ๑ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียน อสม.ต้นแบบเมืองคนดี ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบโล่โรงเรียนอสม.เมืองคนดี ๑ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียน อสม.ต้นแบบเมืองคนดี ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย และมอบโล่ เกียรติบัตรรางวัลประกวดผลงานวิชาการประจำปี รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากหน่วยงาน ร่วมถึงศูนย์วิชาการต่างๆ ภายในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ รวมกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า