เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับมอบโล่โรงเรียน อสม.เมืองคนดี ๑

วันที่ 18 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 213 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับมอบโล่โรงเรียนอสม.เมืองคนดี ๑ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียน อสม.ต้นแบบเมืองคนดี ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบโล่โรงเรียนอสม.เมืองคนดี ๑ (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียน อสม.ต้นแบบเมืองคนดี ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย และมอบโล่ เกียรติบัตรรางวัลประกวดผลงานวิชาการประจำปี รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากหน่วยงาน ร่วมถึงศูนย์วิชาการต่างๆ ภายในเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ รวมกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail