ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี

วันที่ 15 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 194 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานด้านขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานด้านขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ พร้อมจัดทำกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ วัดโพธาวาส

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail