ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง พร้อมชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความมีคุณค่าในตนเอง ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ภายในงานมีการบรรรยายให้ความรู้ การแสดงของชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ และเลี้ยงรับรอง ณ ภัตตาคารป๊อปอายวิภาวดี