ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 9 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง

เทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง พร้อมชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลฉวาง จ.นครศรีธรรมราช นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความมีคุณค่าในตนเอง ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ภายในงานมีการบรรรยายให้ความรู้ การแสดงของชมรมผู้สูงอายุศูนย์สุขภาพชุมชนสวนหลวง ร.๙ และเลี้ยงรับรอง ณ ภัตตาคารป๊อปอายวิภาวดี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail