ติดตามความคืบหน้าพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย

วันที่ 9 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง

พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช. ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล ทหารกองทัพภาคที่ ๔ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ พรุคลองควาย (หลังสวนหลวง ร.๙)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail