ติดตามความคืบหน้าพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย

พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔ ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตามโครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพรุคลองควาย เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งในพื้นที่สระเก็บน้ำพรุคลองควาย ตามนโยบาย คสช. ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล ทหารกองทัพภาคที่ ๔ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ พรุคลองควาย (หลังสวนหลวง ร.๙)