ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงวัยวัดโพหวาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนกันยายน โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ชมรมผู้สูงวัยวัดโพหวาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนกันยายน โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชมรมผู้สูงวัยวัดโพหวาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนกันยายน โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงวัย และมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย  ณ วัดโพหวาย