ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุในลึก

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในลึก ในการประชุมการตรวจสุขภาพชมรมผู้สูงอายุในลึกประจำเดือนกันยายน พร้อมมอบวุฒิบัตรของผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในลึก ในการประชุมการตรวจสุขภาพชมรมผู้สูงอายุในลึกประจำเดือนกันยายน พร้อมมอบวุฒิบัตรของผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข และมอบของที่ระลึกครบรอบวันเกิดของผู้สูงวัย ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทดสอบสุขภาพทางร่างกาย และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในลึกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาล และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ณ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๑๔