ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุในลึก

วันที่ 11 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในลึก ในการประชุมการตรวจสุขภาพชมรมผู้สูงอายุในลึกประจำเดือนกันยายน พร้อมมอบวุฒิบัตรของผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในลึก ในการประชุมการตรวจสุขภาพชมรมผู้สูงอายุในลึกประจำเดือนกันยายน พร้อมมอบวุฒิบัตรของผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข และมอบของที่ระลึกครบรอบวันเกิดของผู้สูงวัย ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทดสอบสุขภาพทางร่างกาย และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในลึกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาล และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ณ ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต ๑๔

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail