ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗

ชมรมผู้สูงวัยวัดโพธิ์นิมิต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนกันยายน โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ชมรมผู้สูงวัยวัดโพธิ์นิมิต จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำเดือนกันยายน โดยมีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงวัย และมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ณ โพธิ์นิมิต