กำหนดวัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Download เอกสาร